slide-5.jpg
 

Terapia Pedagogiczna

TERAPIA PEDAGOGICZNA – OFERTA

,,JEŻELI UMIECIE DIAGNOZOWAĆ RADOŚĆ DZIECKA I JEJ NATĘŻENIE, MUSICIE DOSTRZEC, ŻE NAJWYŻSZA JEST RADOŚĆ POKONANEJ TRUDNOŚCI, OSIĄGNIĘTEGO CELU, ODKRYTEJ TAJEMNICY. RADOŚĆ TRYUMFU I SZCZĘŚCIE SAMODZIELNOŚCI, OPANOWANIA…”

(J.KORCZAK)

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka, jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Cele terapii pedagogicznej:

sign-check-icon stymulowanie rozwoju dziecka- jako cel nadrzędny,

sign-check-icon stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho-motorycznych,

sign-check-icon wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

sign-check-icon eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez wykorzystywanie różnych technik stymulacyjnych i terapeutycznych,

sign-check-icon eliminowanie niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji;


Oferujemy indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z:

sign-check-icon trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami manualno- grafomotorycznymi;

sign-check-icon dzieci z ADHD;

sign-check-icon autyzmem, ZA, całościowymi zaburzeniami rozwoju;

Zajęcia z terapii pedagogicznej dla dzieci ze spektrum autyzmu prowadzone są w trybie indywidualnym. Ich celem jest stymulowanie rozwoju poszczególnych funkcji percepcyjno-motorycznych. Na podstawie uzyskanych podczas diagnozy wyników tworzymy indywidualne plany oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych.

W przypadku dzieci młodszych szczególną uwagę kierujemy na stymulowanie takich funkcji i umiejętności, które są niezbędne do nauki szkolnej:

  • sign-check-icon motoryka duża
  • sign-check-icon motoryka mała
  • sign-check-icon percepcja
  • sign-check-icon naśladownictwo
  • sign-check-icon czynności poznawcze- rozwój opcji myślowych i pamięci
  • sign-check-icon mowa i komunikacja
  • sign-check-icon koordynacja wzrokowo-ruchowa
  • sign-check-icon samodzielność

Terapia pedagogiczna prowadzona jest w oparciu o indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania rozwoju. Dobór ćwiczeń oraz aktywności opiera się na wnikliwej, całościowej ocenie dziecka i opracowany jest na miarę jego możliwości rozwojowych.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym, a ich czas uzależniony jest od wieku oraz możliwości dziecka (45 min, lub 60 min).